Villkor

1. Allmän information

Minifinans AB erbjuder krediter till privatpersoner med individuella löptider. Krediter med löptid på mer än 30 dagar är en avbetalningskredit. Aktuella Avgifter och kostnader för våra krediter finns på vår hemsida eller lämnas av vår kundservice, samt anges i Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation vid godkänd kreditansökan. Minifinans gör en kreditprövning av samtliga ansökningar och inhämtar kreditupplysningsinformation från externa kreditupplysningsföretag.

2. Definitioner

Kredit- ett beviljat lån som Kredittagaren har rätt att nyttja.
Kredittagare- den person som har sökt eller beviljats Kredit av Minifinans.
Kreditavtal- dessa villkor, tillsammans med beviljad kreditansökan samt Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (”SEKKI”), är ett avtal om konsumentkredit mellan Minifinans och Kredittagaren.
Förfallodag - den dag en faktura senast ska vara betald, dvs pengarna ska vara Minifinans tillhanda senast på förfallodagen.
Avgifter och kostnader - en förteckning som beskriver de kostnader och avgifter som Kredittagaren ska betala till Minifinans för den Kredit som beviljas av Minifinans enligt villkoren i dessa standardvillkor, som kan ändras i enlighet med punkt 18. Avgiftsförteckningen finns tillgänglig på webbplatsen och kan även erhållas genom att kontakta kundservice.

3. Kredit

Efter ansökan kan Kredittagaren beviljas Kredit. Minifinans betalar ut Krediten till Kredittagarens bankkonto. I det fall kund har obetalda dröjsmålsavgifter eller andra resterande kostnader från föregående Kredit, sker kvittning och avdrag från utbetalning av ny Kredit.

4. Återbetalning

Krediten samt ränta och kostnader ska vara betald senast på respektive Förfallodag genom inbetalning på det bank/plusgirokonto, swish eller betal-sms som Minifinans anvisar. Skyldighet att erlägga förfallna delar av fordran föreligger även om fysisk faktura ej erhållits. Förfallodag/förfallodagar och belopp anges vid kredittillfället samt på fakturan/fakturorna och anges i SEKKI. Kredittagaren ska alltid ange OCR-numret vid betalning. Om detta inte sker och Minifinans inte kan identifiera betalningen kommer betalningen inte att anses ha inkommit och Kredittagaren är då skyldig att betala dröjsmålsränta.

5. Förlängning av kredit

Om Minifinans erbjuder förlängning för den enskilda Krediten har Kredittagaren möjlighet att förlänga det ursprungliga Kreditavtalets löptid genom att betala en förlängningsavgift innan den ursprungliga förfallodagen passerat. Kredittagaren kan förlänga Kreditavtalets löptid med 30 dagar åt gången endast en (1) gång per Kreditavtal. De villkor som gäller för ansökan om Kredit gäller även vid förlängning av Kreditens löptid. Den avgift som utgår för förlängning av kreditens löptid är i enlighet med vid var tid gällande prislista som avses i punkt 25. Minfinans förbehåller sig rätten att inte medge en förlängning utan att behöva ange orsak. I de fall Minifinans inte medger förlängning avräknas inbetalning mot samtliga på Krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning mot kapitalskulden sker.

6. Medgivande till betalning via Autogiro

Minifinans har rätt att tillgodogöra sig betalning genom att kunden erlägger amorteringar, räntor och avgifter genom Bankgirocentralen BGC AB:s produktautogiro (“Autogiro”) från det konto som i förekommande fall anges i den individuella delen av avtalet eller som kunden senare anger och som Minifinans godtagit. Kunden, nedan i denna punkt 6 och i punkt 7 nedan benämnd “betalaren”, lämnar härmed medgivande till Autogiro enligt vad som anges i denna punkt 7 och i punkt nedan.

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten.

Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör.

Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

7. Om Autogiro

Allmänt Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör.

Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör. Definition av bankdag Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag. Information om betalning Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen.

Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen.

Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs. Täckning måste finnas på kontot Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna.

Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök. Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder) Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren

8. Amorteringsplan

Kredittagaren har rätt att på begäran och utan avgift under Kreditavtalets löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas (amorteringsplan).

9. Ränta

Kreditgivarens lån är räntefria och ingen ränta debiteras kredittagaren.

10. Avgifter och kostnader

Kredittagaren är skyldig att betala särskild avgift till Minifinans som ersättning för de kostnader Minifinans har för Krediten. De särskilda avgifter som för närvarande gäller och som Kredittagaren ska betala till Minifinans finns angivna i detta Kreditavtal i punkt 25 och Minifinans hemsida. Sådan avgift ska betalas när händelse eller åtgärd avgiften avser har inträffat eller blivit utförd.

Kredittagare ska även vara skyldig att till Minifinans betala andra avgifter än sådana som förorsakats av Minifinans kostnader för Krediten som sådan. Sådana avgifter utgår med de belopp och enligt de grunder i övrigt som Minifinans vid varje tid allmänt tillämpar. Vid uppläggning av betalningsplan (som innebär en avvikelse från ordinarie betalningsvillkor) debiteras en administrativ ändringsavgift. Kredittagaren ska även ersätta Minifinans kostnader för att bevaka och driva in Minifinans fordran.

Minifinans får när som helst under avtalstiden besluta om höjning av särskild avgift i den mån Minifinans kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Minifinans underrättar Kredittagaren om avgiftshöjning innan ändringen börjar gälla enligt punkten 18 i detta Kreditavtal.

Kreditgivaren tar ut en uppläggningskostnad om 595 kronor. Kostnaden betalas av Kredittagaren i samband med att kreditansökan beviljas och innan utbetalning av beviljat kreditbelopp sker. Om Kredittagaren sedan tidigare har ett obetalt aktivt pågående lån hos Kreditgivaren och trots detta ansöker om nytt lån samt betalar angiven uppläggningskostnad kommer återbetalningen av uppläggningskostnaden vid ett avslag av aktuell låneansökan att reduceras med 125 kronor. Detta sker bland annat i syfte till att täcka Kreditgivarens kostnader i samband med utförandet av tjänsten. Detsamma gäller om Kredittagaren vid tillfället för kreditansökan har aktiva skulder eller betalningsförelägganden hos Kronofogdemyndigheten.

10.1. Kreditgivaren tar ut en administrativ aviseringsavgift från 41–95 kronor för nedan lån.

10.2. Totalkostnad och exempel.
– 500 kr kostnad: 41 kr Total kostnad 541 kr
– 1000 kr kostnad kr + 79 kr= Total kostnad 1 079 kr
– 1500 kr kostnad 595 kr + 79 kr= Total kostnad 2095 kr
– 2000 kr kostnad 595 kr + 79 kr= Total kostnad 2 674 kr
– 2500 kr kostnad 595 kr + 79 kr= Total kostnad 3 174 kr
– 3000 kr kostnad 595 kr + 79 kr= Total kostnad 3 674 kr
– 3500 kr kostnad 595 kr + 79 kr= Total kostnad 4 174 kr
– 4000 kr kostnad 595 kr + 79 kr= Total kostnad 4 674 kr
– 4500 kr kostnad 595 kr + 79 kr= Total kostnad 5 174 kr
– 5000 kr kostnad 595 kr + 95 kr =Total kostnad 5 690 kr

10.3. Beräkning ovan avser endast om återbetalning görs inom 30 dagar vid längre återbetalningstid betalas endast aviavgift 41–95 kr på lånat belopp tex Lånebelopp 5 000 kronor + 595 + 95 = Blir 5 690 kronor att återbetala månad 1. Önskar låntagaren återbetala hela beloppet på 2 månader så kostar lånet 595 kr + 95 kr + 95 kr = 5 785 kronor blir totalkostnaden fördelat på 2 månader avrundat till 2 893 kronor per månad att återbetala vid avbetalning under 2 månader. Enda kostnaden för lånet är månatlig aviavgift vid längre löptid än 1 månad.

Minifinans har rätt att kräva ersättning för kostnader som uppstått vid indrivning av förfallna belopp i enlighet med gällande lagstiftning.

11. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska Kredittagaren betala en dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. Aktuell dröjsmålsränta framgår under punkt 25. Kredittagaren ska även betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse och inkassokrav med de belopp som anges i 4 § i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. eller annan föreskrift som ersätter denna. Om Minifinans måste driva fordran vidare till Kronofogdemyndighet och/eller domstol ska Kredittagaren ersätta Minifinans för de kostnader det innebär.

12. Indrivning och inkasso

Om betalning inte skett efter en påminnelse har Minifinans rätt att överlämna ärendet till inkasso varvid inkassoavgifter debiteras. Kostnad 180 kr.

13. Avräkningsordning

Vid betalning har Minifinans rätt att avräkna samtliga för Krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning på kapitalskulden sker.

14. Uppsägning vid betalningsdröjsmål

Minifinans har rätt att säga upp Krediten till betalning i förtid om någon av följande omständigheter föreligger:

  1. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen,
  2. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera fakturor som förfallit vid olika tidpunkter av kreditfordringen,
  3. Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen, eller
  4. Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin Kredit, om Kredittagaren inte genast efter uppsägningen ställer godtagbar säkerhet för Krediten.

För Minifinans rätt att få betalt i förtid enligt pp. 1–3 gäller en uppsägningstid på fyra (4) veckor räknat från den tidpunkten då meddelandet om uppsägning kommer Kredittagaren till handa (”Uppsägningstiden”). Minifinans rätt till förtidsåterbetalning enligt pp. 1-3 gäller ej om Kredittagaren före utgången av Uppsägningstiden betalar samtliga förfallna belopp. Om Kredittagare avlider eller försätts i konkurs förfaller hela krediten till omedelbar betalning.

15. Kredittagarens rätt att lösa Kredit i förtid

Kredittagaren har enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) rätt att när som helst återbetala Krediten före den avtalade Förfallodagen. Vid återbetalning i förtid har Minifinans rätt att, utöver kreditbeloppet, kräva in den avtalade uppläggningsavgiften vilken framgår under punkten 25 samt upplupen ränta intill återbetalningsdagen. Ingen ränteskillnadsersättning debiteras. Vid eventuell förtidslösen av Kredit skall Kredittagaren kontakta Minifinans per e-post, brev eller via telefon (se kontaktinfo i punkt 26 nedan) Vid sådan upplysning från Kredittagaren om förtidslösen ger Minifinans besked om exakta betalningsuppgifter inklusive belopp att återbetala. Om Kredittagaren inte lämnar sådan upplysning kommer Minifinans att placera eventuell betalning enligt befintligt lån och inte behandla sådan betalning som förtidslösen.

16. Kredittagarens rätt att frånträda Kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt)

Kredittagaren har enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) ångerrätt avseende det ingångna Kreditavtalet. I det fall Kredittagaren vill åberopa sin ångerrätt och frånträda Kreditavtalet ska detta meddelas Minifinans inom 14 kalenderdagar från dagen då Kredittagaren mottar informationen i dessa villkor samt i Kreditavtalet. Kredittagaren skall vid utövande av ångerrätten senast inom 30 kalenderdagar efter att Kredittagaren lämnade eller sände meddelande om att Kreditavtalet frånträds betala tillbaka kreditbeloppet. Minifinans äger rätt att därutöver, genom separat fakturering, kräva in upplupen ränta på kreditbeloppet räknat från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till Krediten t.o.m den dag då kreditbeloppet återbetalats.

17. Överlåtelse av Kredit

Minifinans har rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta sin fordran inklusive tillhörande personuppgifter enligt Kreditavtalet till annan. Kredittagaren har inte rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Kreditavtalet.

18. Ändring av kontaktuppgifter

Kredittagaren är skyldig att omedelbart underrätta Minifinans om ändring av adress, telefonnummer, e-post och andra kontaktuppgifter.

19. Identifiering

Minifinans använder Bisnode för att hämta in inkomstuppgifter och övrig data. Vi kan även använda oss av UC vid misskött kredit.

20. Villkorsändringar

Kreditavtalet kan när som helst ändras på grund av förändringar av lagliga, ekonomiska och affärsrelaterade krav och/eller ändringar av den tekniska miljön och/eller ändringar av produkter eller tjänsters parametrar. Processen för att göra ändringar i Kreditavtalet är följande:

Minifinans meddelar Kredittagaren om de föreslagna ändringarna. Ändringarna träder i kraft omedelbart efter meddelandet (såvida de inte är till nackdel för Kredittagaren eller om de beror på tillämplig rätt). I annat fall har Kredittagaren rätt att avvisa ändringarna genom att säga upp Kreditavtalet inom 30 kalenderdagar från det Kredittagaren mottog meddelandet om förändringarna med e-post eller post. I sådana fall skall Kredittagaren betala igen alla belopp som förfallit enligt de villkor i Kreditavtalet som överenskommits mellan Minifinans och Kredittagaren, och Kreditavtalet upphör så snart de belopp som förfallit enligt avtalet har återbetalats. Om Kredittagaren inte begär att Minifinans ska säga upp Kreditavtalet inom 30 kalenderdagar efter att meddelandet om de föreslagna ändringarna mottogs anses Kredittagaren ha accepterat de föreslagna ändringarna. I sådana fall börjar ändringarna gälla 60 kalenderdagar från den dag då Kredittagaren meddelandes om de föreslagna ändringarna.

21. Meddelande

Meddelande som Minifinans sänder med brev till Kredittagaren ska anses nå Kredittagaren senast tre (3) dagar efter avsändandet om brevet sänts till folkbokföringsadressen eller till den senaste adress Kredittagaren meddelat Minifinans. Meddelande som Minifinans sänder med elektroniskt textmeddelande (SMS) till Kredittagaren ska anses nå Kredittagaren senast fem (5) dagar efter avsändandet om SMS:et sänts till Kredittagarens, av Minifinans senast kända, mobilnummer.

Kredittagaren är medveten om och accepterar att information om Krediten, såsom saldo, uppgift om förfallet belopp, betalningspåminnelse m.m, kan komma att sändas ut via SMS till av Kredittagaren uppgivet mobilnummer och/eller via e-post till av Kredittagaren uppgivet e-postadress. Om mobilnumret och e-postadressen ändras ska Kredittagaren omedelbart underrätta Minifinans om det nya numret/e-postadressen.

22. Erbjudanden och kampanjer

Minifinans förbehåller sig rätten att avsluta en pågående kampanj eller ett erbjudande i förtid utan att behöva ange orsak till Kredittagaren. Rabatter, erbjudanden eller kampanjer gäller ej vid nyttjande av ångerrätt, förtidslösen eller uppsägelse.

23.Behandling av personuppgifter

Vi behandlar Kredittagarens personuppgifter enlig tillämplig lagstiftning. Minifinans är personuppgiftsansvarig för den behandling av låntagarens personuppgifter som vi utför. Vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål och på det sätt som anges i vår integritetspolicy.

24. Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Genom att ansöka om Kredit åtar Kredittagaren sig att vid var tid informera Minifinans om Kredittagaren eller någon Kredittagaren närstående har eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land eller en funktion i ledningen i internationell organisation. Kredittagaren skall även informera om varifrån de tillgångar kommer som hanteras inom ramen för affärsförbindelsen.

25. Begränsning av Minifinans ansvar

Minifinans är inte ansvarig för skada, som beror på omständighet utanför Minifinans kontroll såsom svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, pandemi, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Minifinans själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada, som kan uppkomma i andra fall, skall inte ersättas av Minifinans om denne förfarit med normal aktsamhet. Minifinans ansvarar inte för indirekt skada om inte skadan orsakats av Minifinans vårdslöshet eller grova vårdslöshet.

26. Klagomål och tvister

Vid eventuella frågor eller klagomål kan Kredittagaren i första hand vända sig till Minifinans kundservice: tel. 031-175-170 eller e-post: aW5mb0BtaW5pZmluYW5zLnNl Kredittagaren kan vid missnöje med Minifinans hantering också vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden: tel. 08-555 01 700, eller per brev: Box 174, 101 23 Stockholm.

27. Avgifter och kostnader

Uppläggningsavgift: 595 svenska kronor
Administrationsavgift: 41–95 svenska kronor
Förlängningsavgift: 250 svenska kronor
Påminnelseavgift: 60 svenska kronor
Dröjsmålsränta: 3% per månad

28. Kontaktuppgifter Minifinans

Minifinans AB
Hantverksvägen 15
436 33 Askim
Organisationsnummer: 556666–0642
Telefon: 031-175170
E-post: aW5mb0BtaW5pZmluYW5zLnNl

Hemsida: www.minifinans.se